Du är här:

Samhällsvetenskap

Är du intresserad av din omvärld? Hos oss får du söka svaren på hur samhället fungerar ur alla tänkbara synvinklar. Journalist, polis, politiker eller kanske diplomat? Du behöver inte bestämma dig nu. Här får du en mycket bred och studieförberedande utbildning.

Fakta – Samhällsvetenskap

Studieperioden: Hösten 2017
Heltidskrav: 400 poäng (20 poäng/vecka)
Förkunskaper: Under varje kurs anges vilka förkunskaper som krävs.
Poäng: Alla kurser har poäng som anger kursens omfattning. Studier på heltid innebär 20 poäng per vecka.

Vårt urval av kurser inom Samhällsvetenskap

HISTORIA 1b

100 POÄNG
LOKAL: ODINSSKOLAN

Kursen ger en överblick över hela världshistorien från antiken fram till modern historia. Kursen ger kunskaper om historiska epoker och hur samhällen utvecklas. Ni formulerar och besvarar olika historiska frågor. Kursen syftar till att utveckla de studerandes kunskaper att förstå dagens samhälle samt ge möjligheter att tolka och förstå dagsaktuella händelser, utifrån ett historiskt perspektiv.

Sök i kurskatalogen och ansök direkt

HISTORIA 2a

100 POÄNG
LOKAL: ODINSSKOLAN

Under kursen arbetar man med att granska vad som påverkar vår bild av historien. Detta innebär att vi kommer att bl.a. arbeta med tematiska fördjupningar kring historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen, som till exempel synen på jämställdhet och människors värde samt resursutnyttjande och människors förhållande till naturen.
Tonvikt läggs också på hur man arbetar för att få fram kunskap om historien. Vi ser hur man kan använda olika typer av historiskt källmaterial, till exempel arkivmaterial, pressmaterial och databaser, som utgångspunkt för behandling av historiska frågeställningar.

Sök i kurskatalogen och ansök direkt

RELIGIONSKUNSKAP 1

100 POÄNG
LOKAL: ODINSSKOLAN

Kursen innehåller huvudtankarna i de stora världsreligionerna. Du får lära dig den historiska bakgrunden och du får en inblick i innehållet i respektive religions tro och uttrycksformer. Kursen tar också upp livsåskådningsfrågor, etik och moral i anslutning till religionerna.

Sök i kurskatalogen och ansök direkt

SAMHÄLLSKUNSKAP 1b

100 POÄNG
LOKAL: ODINSSKOLAN

Du får möjlighet att studera och reflektera över viktiga samhällsfrågor, både på lokal och global nivå. Fokus ligger på områden som politiska system, ideologier, massmedia, ekonomi, miljö och internationella relationer. Under kursens gång följer du aktuella händelser med ett granskande och kritiskt förhållningssätt. Du får härigenom en mer övergripande bild av vårt samhälle.

Rekommenderade förkunskaper: Samhällskunskap, grundläggande nivå eller motsvarande.

Sök i kurskatalogen och ansök direkt