image


STUDIEINFORMATION


Fristående distanskurser genomförs av ABF Vux på uppdrag av din kommun.


www.abfvux.se


Ledning och administration

Rektor Peter Beckne


Observera att du skall kontakta ABF Vux Distans vid frågor som rör dina kurser, exempelvis kursinformation och studietaktsändringar.


Om du har frågor om innehållet eller upplägget i en kurs du läser, kontakta din lärare genom meddelandefunktionen i lärplattformen Canvas (Inkorg -> nytt meddelande -> välj kurs -> skriv ditt meddelande -> skicka).


All kontakt sker via expeditionen:

mejl:  info.distans@abfvux.se

tel 1: 0701 64 42 06

tel 2: 0701 64 42 07


Våra telefontider:
Måndag-Fredag 09:00 – 12:00


Om vi inte svarar under våra telefontider ber vi dig skriva till vår e-postadress, så svarar vi så snart vi kan, ofta samma dag men senast inom 48 timmar. Vänligen lämna inte något meddelande på våra telefonsvar, utan maila oss istället.


Introduktion

Välkommen till ABF Vux! Här hittar du all information du behöver för att kunna börja läsa hos oss. Läs all information noggrant och hör av dig om du har frågor.


Lärare och digitala träffar

Tid och plats för digitala träffar hittar du i lärplattformen. Innehåll för varje kurs och dess träffar, får du av din lärare vid kursstart. Om du läser på distans har du inga lektioner!


I förekommande fall förväntas du att skriva slutprov på lokal (på plats i skolan) i slutet av din kurs och du blir isåfall kallad av din lärare när du närmar dig kursslut. Notera att vissa kurser har muntliga examinationer via videosamtal. För alla typern av examination behöver du visa giltig legitimation.


Lärplattform - Canvas

Startsida: https://canvas.abfvux.se/


Tidigast en vecka före kursstart kommer du att få tillgång till vår lärplattform Canvas. När du ska logga in måste du välja ett lösenord (klicka på ”Glömt lösenordet” och skriv in den mejladress du använt då du sökte kursen/kurserna i Alvis). Tänk på att det kan ta upp till 30 minuter innan du får ett mejl om att välja lösenord, så gör inte detta flera gånger. Mer detaljerade instruktioner för hur du väljer ett lösenord hittar du i följande film: https://youtu.be/hk6hwiYzeG


Din lärare kommer att publicera kursen senast kursstartsdagen. Om du loggar in och inte ser dina kurser kan det alltså bero på att läraren inte publicerat kursen ännu. Om du inte ser dina kurser på kursstartsdagen kontaktar du vår administration på mejladressen: info.distans@abfvux.se


I samband med kursstart kommer din lärare att skriva ett “Anslag” inuti kursen. Där får du information om exempelvis kurslitteratur och hur du ansluter till er introduktion.


På vår hemsida finns också fler filmer om hur du använder Canvas. Dessa hittar du här: https://abfvux.se/att-studera-hos-abf-vux/canvas/. När du loggar in hittar välkomstmeddelande från läraren på kursens förstasida och en chattfunktion där du kan skriva till din lärare.


Det är viktigt att du är aktiv i lärplattformen, som är utgångspunkten för dina studier. Här lägger din lärare exempelvis ut information om kursen, nyheter, material och uppgifter. Du kommer även att lämna in dina uppgifter via Canvas och få återkoppling från din lärare. OBS! Är du inte aktiv från början förlorar du din plats i skolan redan i kursvecka 2!


  1. Logga in i Canvas enligt ovan instruktion

  2. Läs informationen på kursens startsida från läraren

  3. Se den första modulen och gör din individuella planering redan första veckan. Följ anvisningarna noga, gör alla uppgifter. Ta den tid du behöver! Det är i studieplanering du beskriver eventuella behov av studieanpassningar och läraren kan kartlägga dina förutsättningar.


Studiestart & aktivitet

Från startdatumet har du tillgång till din/dina kurser. Logga in och aktivera dessa! Du registrerar dig på kursen genom att logga in i lärplattformen.


Det är viktigt att du är aktiv redan från början i kursen – se stycket Studieaktivitet längre ner. Under första kursveckan är minimumkravet att man ska ha gjort sin individuella planering.


Studietakt

Du väljer själv studietakt för varje kurs du är antagen till – du kan läsa på 5, 10, 15 eller 20 veckor. Känner du under kursens gång att du skulle vilja förkorta eller förlänga din studietid kontaktar du din lärare eller administrationen på ABF Vux. Om du har studiemedel från CSN, så glöm inte att efter du fått godkännande meddela dem din studietaktsändring (gör du inte det kan du antingen få för lite eller för mycket studiemedel och i det senare fallet bli återbetalningsskyldig). Känner du att du behöver längre tid än 20 veckor, så kontaktar du studie- och yrkesvägledaren i din hemkommun.


Studieintyg

Du beställer studieintyg från vuxenutbildningen i den kommun som antagit dig.


CSN

Ansökan till CSN samt frågor kring studiemedel hänvisas dit. Det är vuxenutbildningen i den kommun som antagit till utbildningen hos oss som rapporterar de siffror CSN stämmer av emot, så om CSN har felaktig information kring omfattningen av dina studier (studiestart/avbrott, studietakt och kurspoäng) är det kommunen du skall höra av dig till. Viktigt att veta är att om man gör ändringar i sina studier så är det också elevens skyldighet att meddela CSN och underlåtenhet kan medföra återbetalningsskyldighet.


Läromedel

All undervisning inom vuxenutbildningen är kostnadsfri, men du betalar kursböcker och material själv.I många kurser rekommenderar vi i första hand interaktiva böcker eftersom dessa innehåller talstöd samt fler övningar och filmer än de tryckta böckerna. I de flesta fall kan du dock välja motsvarande tryckt bok om du föredrar det.


Litteraturlista

Litteraturlistan finner du i länken på sidan med välkomstinformation, men kommer även att meddelas till dig av läraren. Har du frågor angående litteraturen för kursen, ställ dem till din lärare. I vissa kurser finns ingen förvald litteratur utan läraren beskriver vad som gäller i specifik kurs.


Studievägledning

Är du osäker på vad du ska läsa, vill diskutera din studieplanering, ditt studieval etc. kan du ta kontakt med studievägledare på vuxenutbildningen.


Individuell studieplan

Alla studerande ska ha en Individuell studieplan. I varje enskild kurs kommer du att skriva en individuell studieplan. Den individuella planeringen är ett levande dokument och kommer att hänvisas till flera gånger under kursen. Inför ifyllandet av den individuella planeringen vill vi att du tänker igenom vilka mål du har med dina studier, både på kort och på lång sikt.


Elevstödsteam/Studieteknik

Har du behov av stöd utöver det som din lärare kan ge dig? Kontakta vuxenutbildningens studievägledare för att få reda på vilka möjligheter som finns.


Studieaktivitet

Med studieaktivitet menar vi aktivitet som innebär framsteg i kursen, såsom inlämningsuppgifter, diagnoser, prov, quiz eller att få handledning. Att endast besöka kursen i Canvas och titta på kursinformation räknas inte som aktivitet.


Aktivitet och prestation under handledning/examinationer ingår i lärarens samlade bedömning, och det är därför viktigt att du deltar på tillfällen som erbjuds. Kontakta alltid läraren vid frånvaro. Det är ditt ansvar att ta reda på vad du har missat under missade tillfällen.


Om du inte är studieaktiv på två veckor skickas en avbrottsvarning ut. Då måste du inom en vecka visa studieaktivitet för att få fortsätta kursen. Om du är inaktiv i en kurs under tre veckor i följd och det inte beror på sjukdom eller beviljad ledighet registreras avbrott. Om vi registrerar avbrott i vårt elevsystem kan du bli återbetalningsskyldig om du har studiemedel från CSN. För all ledighet måste en ledighetsansökan fyllas i. Ledighet över en vecka kan endast beviljas av rektor, medan kortare ledighet kan beviljas av undervisande lärare. Observera att du måste ansöka om ledighet senast två veckor före planerad ledighet.


Du förväntas göra slutprovet på plats i skolan. Som ovan nämnt genomförs det i vissa kurser slutprov genom muntlig examination på distans. Slutprov oavsett om de sker på plats eller digitalt, kräver att du som elev kan uppvisa giltig legitimation.


Avbrott/Avstängning

Du kan bli avbruten/avstängd från din kurs under vissa omständigheter. Om du inte visar studieaktivitet i en kurs under tre veckor i följd och det inte beror på sjukdom eller beviljad ledighet registreras avbrott (Förordning om vuxenutbildning 7 kap, 1§). Om du fuskar eller stör så att undervisningen inte kan bedrivas kan du bli helt eller delvis avstängd från utbildningen. Detta kan också ske om du kränker elev eller personal (Skollagen 5 kap, 17§). Om du saknar förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen eller inte gör tillräckliga framsteg, t.ex. uteblir från provskrivningar eller inte lämnar in dina uppgifter, kan rektor besluta att du inte får fortsätta kursen (Skollagen 20 kap, 9§).


Du kan själv välja att avbryta dina studier, men tänk då på att ta reda om vuxenutbildningen din kommun har några särskilda regler gällande detta. I de fall det finns sådana regler hittar du uppgifter om detta i din välkomstinformation.


Sjukanmälan/vård av barn

Vid sjukdom: om du är sjuk och inte kan närvara i undervisning skall du alltid meddela din lärare. Tänk också på att anmäla sjukdom till Försäkringskassan första sjukdagen. Vid frånvaro längre än två veckor ska läkarintyg lämnas i kopia till skolan (till info.distans@abfvux.se) I annat fall riskerar du att bli avskriven från dina kurser. Detta kan innebära att studiemedlet dras in och att du kan bli återbetalningsskyldig.


Vid vård av barn: Om du har studiemedel ska du anmäla vård av barn till CSN senast en vecka från och med första vårddagen. Du behöver inte meddela Försäkringskassan. Lämna sedan inom två veckor en skriftlig försäkran om detta till CSN. Om vårdperioden överstiger sju dagar krävs det ett läkarintyg som lämnas till skolan.


Betyg

Betyg sätts i slutet av kursen. Betygen A till E är godkända betyg medan F är ett underkänt betyg. På SFI och på grundläggande nivå finns betygen G (godkänd) och IG (icke godkänd). Ett tag efter betygssättningen syns betygen automatiskt på antagning.se. Vill du ha ditt betyg hemskickat går det bra att beställa det hos vuxenutbildningen i din kommun.


Policy mot fusk inklusive plagiat

ABF Vux ser allvarligt på alla former av fusk, inklusive plagiat. Plagiat innebär att du helt eller delvis skriver av eller kopierar någon annans text, t.ex. en bok eller ett skolarbete. Fusk kan t.ex. vara att du på en skrivning använder fusklappar eller skriver av någon annan. Om du fuskar eller plagierar får du underkänt på kursmomentet. Läraren kontaktar rektor/utbildningsledare som kallar dig till samtal. Upprepat fusk kan leda till avstängning enligt Skollagen kap 5 § 17. Vid beslut om avstängning informeras CSN, eftersom avstängning är att betrakta som studieavbrott. Att beakta är också att visst fusk eller plagiat faller under brottsbalken och kan medföra åtal.


Personuppgifter

Ändrar du adress eller andra personuppgifter är det viktigt att du meddelar detta till expeditionen. Information från vuxenutbildningen eller ABF skickas ofta med sms eller epost, varför det är viktigt att dessa kontaktuppgifter stämmer så att du får all information som du behöver.


GDPR

På ABF sparas nödvändig information under din tid som elev. Läs mer om hur vi använder personuppgifter om dig som deltagare i vår verksamhet: Hantering av personuppgifter.


Studentinflytande

Om du har åsikter om hur dina kurser är utformade eller något annat i din studiesituation vänder du dig i första hand till din lärare. Om problemet är av sådan art att du inte vill vända dig till din lärare kan du kontakta ansvarig på ABF Vux (se kontaktuppgifter ovan). Du kan också lämna synpunkter på vår hemsida. Om du har åsikter om ABF Vux kan du vända dig till rektorn på rektorn på vuxenutbildningen i den kommun du studerar i.


Likabehandlingsplan

ABF:s likabehandlingsplan innebär i korthet:Det upprättas en ny Likabehandlingsplanvarje år och du hittar den på vår hemsida. Där framgår också till vem du ska vända dig om du har uppmärksammat eller blivit utsatt för diskriminering eller kränkande behandling. Notera att du också kan påverka innehållet i likabehandlingsplanen på studerandesamrådet!


Sist men inte minst:


Varmt välkommen till ABF Vux

Vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss!