Du är här:

Svenska

Att vara bra på svenska stärker självförtroendet, öppnar nya världar och gör dig attraktiv på arbetsmarknaden. På våra språkkurser lär du dig konsten att tala, skriva, kommunicera och övertyga – färdigheter som kan ta dig långt såväl privat som i arbetslivet.

Fakta – Svenska

Studieperiod: Våren 2020
Heltidskrav: 400 poäng (20 poäng/vecka)
Förkunskaper: Under varje kurs anges vilka förkunskaper som krävs.
Poäng: Alla kurser har poäng som anger kursens omfattning. Studier på heltid innebär 20 poäng per vecka.

Vårt urval av kurser i Svenska

SVENSKA 1

100 POÄNG
LOKAL: ODINSSKOLAN

Tyngdpunkten i Svenska 1 ligger på att du ska öka och få tilltro till din språkliga förmåga. Kommunikationen i kursen är både muntlig och skriftlig, du utvecklar ditt tänkande både när det gäller skrivandet och i samtal, diskussioner och muntliga anföranden. Du får utveckla din förmåga att läsa olika slags texter och reflektera kring dem samt skriva olika slags texttyper. Källkritik och grundläggande språkregler tillämpas också.

Sök i kurskatalogen och ansök direkt

SVENSKA 2

100 POÄNG.
LOKAL: ODINSSKOLAN

Kursen Svenska 2 bygger på Svenska 1 och du får möjlighet att vidareutveckla din språkliga förmåga. Både det muntliga och skriftliga språket står i fokus och du får lära dig att kritiskt granska och behärska utredande och argumenterande framställningar. I de muntliga framställningarna använder du presentationstekniska hjälpmedel som stöd. Kursen behandlar också författarskap och skönlitteratur från olika tider och epoker och tar upp relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling. Språkförhållanden som t ex dialekter och minoritetsspråk behandlas liksom svenska språkets uppbyggnad.

Förkunskaper: Svenska 1 eller motsvarande.

Sök i kurskatalogen och ansök direkt

SVENSKA 3

100 POÄNG
LOKAL: ODINSSKOLAN

I skriftliga framställning ligger fokus på den vetenskapliga texttypen. Du studerar generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär. Du kommer att få läsa och arbeta med texter, sovra, sammanställa, sammanfatta och källkritiskt granska dem. Du lär dig den retoriska arbetsprocessens sex delar som du sedan får använda som redskap när du håller muntliga presentationer med olika syften. Du kommer också få använda presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning. Du kommer att få göra litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp i skönlitterära texter inom olika genrer. Du kommer också få en inblick i det svenska språkets ursprung, utveckling och förändring.

Förkunskaper: Svenska 1 eller motsvarande. Kan läsas parallellt med Svenska 2.

Sök i kurskatalogen och ansök direkt