Du är här:

Så skyddar vi dina personuppgifter

Det är viktigt för oss på ABF Vux att du som deltagare, anställd eller samarbetspartner ska känna dig trygg i att vi hanterar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt.

Dataskyddsförordningen är en ny lag som träder i kraft den 25 maj 2018. All hantering av personuppgifter sker i enlighet med den nya lagen.
Lagen är EU-gemensam och kallas även GDPR, General Data Protection Regulation. Den ersätter personuppgiftslagen (PuL).

Syftet är att skydda varje enskild EU-medborgares integritet och stärka individens rättigheter vid behandling av personuppgifter.

För att du ska känna dig trygg i vår hantering av dina personuppgifter är det viktigt att du tar del av informationen på denna sida. Har du frågor om vår personuppgiftshantering och dataskydd, är du välkommen att kontakta oss på dataskydd.vux@abfvux.se.

Information om dataskydd

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande fysisk person. Exempel på personuppgifter är: namn, e-postadress, bild, telefonnummer, personnummer, ljudinspelning, IP-adress och kontonummer.

ABF Göteborg Vuxenutbildning AB, org.nr. 556454-1380, ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt.

Vilka uppgifter sparar vi om dig som deltagare?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter mot våra uppdragsgivare enligt lag och avtal samt våra förpliktelser mot dig som deltagare såsom att registrera närvaro, betyg och progression.

Uppgifter samlar vi in för att du ska kunna fullfölja din kurs/utbildning/arbetsmarknadsinsats hos oss. Andra uppgifter samlar vi in för att marknadsföra våra utbildningar/kurser/uppdrag.

Klicka på respektive länk för att läsa vilka uppgifter som sparas och i vilket syfte:

Elever inom Yrkeshögskolan (YH) >

Elever inom vuxenutbildning (sfi, fristående kurser och yrkesutbildningar) >

Deltagare inom arbetsmarknadsåtgärder (ABF Jobb) >

Läs hela vår integritetspolicy för deltagare >

Vilka uppgifter sparar vi om dig som samarbetspartner?

Vi samlar in uppgifter om dig som samarbetspartner för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden mot våra deltagare och elever. Du ger ditt samtycke i samband med att du ingår i ett samarbete med oss.

Läs hela vår integritetspolicy för samarbetspartners >

Vilka uppgifter sparar vi om dig som medarbetare?

Vi behandlar medarbetarnas personuppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter som arbetsgivare enligt lag och avtal samt våra förpliktelser såsom att betala ut lön, betala in pensioner, lämna rätt uppgifter till myndigheter med mera.

ABF Göteborg Vuxenutbildning AB samlar in personuppgifter direkt från dig som medarbetare. Personuppgifter kan även inhämtas från fackliga organisationer om det utifrån arbetsrättslig lagstiftning och/eller kollektivavtal krävs, till exempel vid lönerevision (se nedan om känsliga personuppgifter).

Känsliga personuppgifter
Känsliga personuppgifter, som bland annat information om hälsotillstånd och facklig tillhörighet, behandlas endast när det är nödvändigt för att uppfylla lagar och avtal.
Känsliga personuppgifter ska alltid hanteras med extra försiktighet och sparas i avsedda IT-system. De får inte lyftas ut ur avsedda IT-system eller sparas på annan plats om inte hanteringen är säker.

Läs hela vår integritetspolicy för medarbetare >

Uppgifter om anhöriga

ABF Göteborg Vuxenutbildning AB samlar in personuppgifter om dig som anhörig direkt från våra medarbetare.

Läs hela vår integritetspolicy för anhöriga till våra medarbetare >

Vilka uppgifter sparar vi om dig som arbetssökande?

ABF Göteborg Vuxenutbildning AB samlar in personuppgifter direkt från dig som arbetssökande. Du ger ditt samtycke i samband med registreringen av din arbetsansökan. En jobbansökan arkiveras i 24 månader i vårt rekryteringssystem, därefter raderas uppgifterna.

Läs hela vår integritetspolicy för arbetssökande >

Så länge sparar vi dina personuppgifter

Platsen där personuppgifterna sparas väljs medvetet och med utgångspunkt i hur skyddsvärda personuppgifterna är.

Personuppgifterna får inte sparas längre tid än vad som behövs för ändamålet.

När syftet med att hantera personuppgifterna inte längre finns kommer personuppgifterna arkiveras eller gallras.

Överföring av uppgifter till tredje part

ABF Göteborg Vuxenutbildning AB kan lämna ut personuppgifter till tredje part om det är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. En sådan tredje part kan vara CSN.

Överföring till tredje land utanför EU/EES

ABF Göteborg Vuxenutbildning AB överför inte personuppgifter till länder utanför EU/EES.

ABF Göteborg Vuxenutbildning AB har personuppgiftsbiträdesavtal med sina driftsleverantörer som säkerställer att personuppgifter inte överförs till tredje land.

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta om och hur vi behandlar dina personuppgifter.

Du kan efter skriftlig undertecknad begäran få ett registerutdrag över de personuppgifter som finns registrerade. Du har även rätt att begära rättelse av felaktiga eller missvisande uppgifter. I vissa fall kan en begäran om radering dock inte tillmötesgås då vi är skyldiga enligt lag eller förordning att spara uppgifterna. En administrativ kostnad kan utgå.

Vill du komma i kontakt med ansvarig för att få dina uppgifter korrigerade eller under vissa omständigheter få dina uppgifter raderade kontakta oss på dataskydd.vux@abf.se.

Uppdatering av integritetspolicy

Vi gör löpande ändringar i vår integritetspolicy. En ny version blir gällande när den publiceras här på vår hemsida.

Kontakta oss

Har du frågor om dina personuppgifter samt om dataskydd, vänligen mejla till oss: dataskydd.vux@abfvux.se.