Du är här:

Kvalitet

ABF Vux kompetensutvecklar vuxna och bygger broar in i arbetslivet med målet att vår verksamhet ska leda till jobb eller fortsatta studier för våra deltagare. Vi bedriver utbildnings- och omställningsverksamhet på uppdrag av kommuner och myndigheter.

ABF Vux har ett högt kvalitetsfokus som bygger på våra uppdragsgivares förväntan på oss i vår leverans av tjänster. Vi är noga med att vara väl insatta i de lagar, riktlinjer, avtal och andra styrdokument som reglerar våra uppdrag. Våra uppdrag är väl dokumenterade med tillhörande rutiner för genomförandet. Avvikelser rapporteras och hanteras i en särskild struktur i företaget. Vi välkomnar externa granskningar av våra verksamheter. ABF Vux har rutiner för att ta reda på, följa upp och utveckla oss utifrån våra deltagares uppfattning om oss. Vi har en introduktionsprocess för nya medarbetare och erbjuder kontinuerlig utveckling på arbetsplatsen. Vårt kvalitetsarbete inryms i ledningssystemet FR2000 där vi sedan 2019 är certifierade.


Arbetsmiljö

En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för ABF Vux. Syftet med vårt arbetsmiljöarbete är att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs.

Alla medarbetare ska känna glädje och stolthet över sitt arbete och ABF Vux som arbetsgivare. Varje medarbetare ses som en resurs med förmåga och vilja att utvecklas, påverka och ta ansvar. Vi utgår från Arbetsmiljölag (1977:1160) och Arbetsmiljöverkets föreskrifter i syfte att skapa en god arbetsmiljö för alla samt strävan efter ständiga förbättringar. Vårt samverkansavtal lägger grunden för att bjuda in till delaktighet och påverkan för våra medarbetare, där vi tillsammans verkar för att skapa en god arbetsmiljö på vår gemensamma arbetsplats.

 

Miljö

ABF Vux ska i sin verksamhet följa tillämpliga miljöregler och i övrigt vara en del i skapandet av ett uthålligt samhälle. ABF Vux tar ansvar för de globala målen inom miljöområdet genom att ha konkreta mål för verksamheten. Vi tillämpar vår miljöpolicy i praktiken genom att bland annat, så långt det är möjligt, återvinna kontors- och förbrukningsmaterial och minimera användandet av engångsartiklar. Vi är också ansvarstagande i vårat resande och använder alternativa arbetssätt som att uppmuntra till digitala möten där berörda parter befinner sig på olika geografiska platser.

Vi strävar efter en minskad förbrukning av papper och annat kontorsmaterial och att hushålla med el och energi på ett ansvarsfullt sätt. Vi nyttjar teknik för distribution och kommunikation (e-post, videokonferenser etcetera) som alternativ till transporter. Vi ställer krav på miljöcertifiering vid upphandling av tjänster och produkter. Vi tar ett samhällsansvar i våra utbildningsinsatser där vi berör miljöfrågor ur olika perspektiv för att öka medvetenheten och det personliga ansvaret i att bidra till en mer hållbar värld.